هوسه عالى ترين تجلى احساسات و عواطف انسان عرب اهوازى است.