نروژ؛ فرود اضطراری هواپیما در پی تهدید به بمب گذاری