در ایران راستگرایان افراطی اگرچه مرتباً علیه ترامپ قلمفرسایی می‌کنند ولی دقیقاً مثل ترامپ و همانندان اروپایی‌اش، اولاً اقلیت‌ستیزند، ثانیاً با هر سیاستی که بوی حمایت از ارزش‌های دموکراتیک بدهد، دشمنی موذیانۀ تام و تمامی دارند.