خودروهای عرضه شده در این طرح با مدل 98 تحویل خریداران می شود.