به نوشته رویترز علاوه بر مخالفت مصر، طرح تشکیل ناتوی عربی بر ضد ایران، با چالش‌ها و موانع عمده‌ای روبروست.