چند تن از کارکنان پایگاه هوایی دستگیر و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران منتقل شده و قاضی کشیک متهمان را بازداشت کرده است.