اردوغان: اگر ترکیه تضعیف شود٬ آرمان قدس نیز تضعیف خواهد شد