نماینده تهران: تحریم شرکت اپل به شوخی بهارستانی شبیه تر است تا قانونگذاری در مجلس

در شرایطی که ایرانیها بیش از یک میلیون ازمحصولات اپل را خریداری واستفاده میکنند تحریم شرکت اپل (و باصطلاح طراحان، آیفون) به شوخی بهارستانی شبیه تر است تا قانونگذاری در مجلس.

بیشتر